Hiển thị PDF bằng 

PDFObject

Vẽ biểu đồ bằng Chart.JS 
https://www.chartjs.org/docs/latest/samples/line/line.html

Hashtag:
Bootstrap Table Example
-------------------
Plugin hiển thị Table xịn sò
-----------Link-----------
https://examples.bootstrap-table.com/#welcome.html#view-source
CSS gradient online
https://cssgradient.io/gradient-backgrounds/


Hashtag:
Hàm trả về giá trị nếu truy vấn có kết quả bằng Null

SQL Server COALESCE() Function - W3Schools


Hashtag: