Khóa học đang tuyển sinh

Khóa học lập trình Web Asp MVC và Net Core K1 2024

Khóa học từ cơ bản đến khi tự chủ kỹ năng tự học và làm dự án. Tiếp cận với công nghệ mới Net Core

  • Giảng viên: AnhPhuongIT
  • Thời gian bắt đầu: 01.12.2023
  • Thời gian kết thúc: 01.12.2023

Khóa học đang giảng dạy

Khóa học lập trình Web Asp MVC năm 2023

Khóa học từ cơ bản đến khi tự chủ kỹ năng tự học và làm dự án. Tập trung đẩy mạnh thực hành giúp hiểu sâu kiến thức

  • Giảng viên: AnhPhuongIT
  • Thời gian bắt đầu: 15.06.2023
  • Thời gian kết thúc: 15.06.2023