Lộ trình: Lập trình Android thuần

 1. Lập trình Java Android

  Giai đoạn: 3

  1. Lập trình Java

   Giai đoạn: 2

   1. Lập trình C, C++

    Giai đoạn: 1

Hoàn thiện lộ trình: Lập trình Android thuần

Nhóm: Lập trình mobile