Lộ trình: Lập trình IOS thuần

 1. Lập trình Objective C

  Giai đoạn: 3

  1. Lập trình Hướng đối tượng

   Giai đoạn: 2

   1. Lập trình C, C++

    Giai đoạn: 1

 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server

  Giai đoạn: 2

  1. Cơ sở dữ liệu

   Giai đoạn: 1

Hoàn thiện lộ trình: Lập trình IOS thuần

Nhóm: Lập trình mobile