Lộ trình: Lập trình website .NET MVC5

 1. Lập trình .NET MVC

  Giai đoạn: 3

  1. Lập trình C sharp (C#)

   Giai đoạn: 2

   1. Lập trình Hướng đối tượng

    Giai đoạn: 1

    1. Lập trình C, C++

     Giai đoạn: 1

  2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL

   Giai đoạn: 2

   1. Cơ sở dữ liệu

    Giai đoạn: 1

  3. Lập trình Javascript

   Giai đoạn: 2

   1. Lập trình HTML

    Giai đoạn: 1

   2. Lập trình CSS

    Giai đoạn: 1

Hoàn thiện lộ trình: Lập trình website .NET MVC5

Nhóm: Lập trình website