Lộ trình: Nhân viên tester

 1. Viết chương trình test tự động

  Giai đoạn: 4

  1. Viết tài liệu test

   Giai đoạn: 3

   1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server

    Giai đoạn: 2

    1. Cơ sở dữ liệu

     Giai đoạn: 1

   2. Phân tích và thiết kế hệ thống

    Giai đoạn: 2

  2. Lập trình Hướng đối tượng

   Giai đoạn: 2

   1. Lập trình C, C++

    Giai đoạn: 1

Hoàn thiện lộ trình: Nhân viên tester

Nhóm: Kiểm thử