Code mẫu

<html>
    <head>  
    </head> 
    <body> 
        <div class="d1">
             
        </div> 
        <div class="d2">
            Tổng số dòng chẵn = 50 
        </div>

        <script> 
            // dùng js tạo ra 100 dòng
            // đếm số dòng chẵn và hiển thị tại d2
            // Bôi đỏ tất cả dòng chẵn 
            
            for(var i = 1; i<=10; i++)
            {
                var p = '<p data-id="'+i+'">Dòng '+ i +'</p>';
                var d1 = document.getElementsByClassName("d1")[0];
                d1.innerHTML += p;
            } 
            var p = document.getElementsByTagName("p");
            var demChan = 0;
            for(var  i  = 0;  i< p.length; i++)
            {
                var id = p[i].getAttribute('data-id');
                if(id %2 == 0)
                {
                    demChan++;
                }
            } 
            
            document.getElementsByClassName("d2")[0].innerText = 'Tổng số dòng chẵn = ' + demChan;
            
        </script>
        
        
    </body> 
</html>