Code mẫu

// 1. Đếm số lượng trong danh sách
            //int soLuongSV = (from sv in danhSachSinhVien
            //                 select sv
            //                 ).Count();
            //int soLuong = danhSachSinhVien.Count();

            // 2. Đếm có điều kiện
            //int soLuong = (from sv in danhSachSinhVien
            //               where sv.TenSinhVien.Contains("Hoàng") == true
            //                 select sv
            //                 ).Count();

            //int soLuong2 = danhSachSinhVien.Count(item => item.TenSinhVien.Contains("Hoàng")==true );

            // 3. Lựa chọn danh sách đối tượng trong danh sách nguồn, có điều kiện
            //List<SinhVien> ketQua = (from sv in danhSachSinhVien
            //                         where sv.TenSinhVien.Contains("Hoàng") == true
            //                         select sv
            //                        ).ToList();
            //

            //4. Sắp xếp kết quả lệnh select: Order by 
            //List<SinhVien> ketQua = (from sv in danhSachSinhVien
            //                         where sv.TenSinhVien.Contains("Hoàng") == true
            //                         orderby   sv.NgaySinh descending // sắp xếp tăng dần // descending: Giảm dần    
            //                         select sv
            //                        ).ToList();

            //5. Lấy max, min, average
            //DateTime maxNgaySinh = danhSachSinhVien.Min(m => m.NgaySinh);
            //double dtbCaLop = danhSachSinhVien.Average(item => item.DiemTrungBinh);

            //6. Lấy đầu, hoặc cuối : First, last
            //var svDauSo = danhSachSinhVien.OrderBy(m=>m.TenSinhVien).First();
            //var svCuoiSo = danhSachSinhVien.OrderBy(m=>m.TenSinhVien).Last();

            //7. Tìm kiếm theo trường khóa; Chỉ lấy 1 đối tượng theo khóa
            //var sv = danhSachSinhVien.Find(m => m.TenSinhVien == "");

            // 8. Xóa, loại bỏ
            // bỏ 1 đối tượng ra khỏi danh sách
            //List<SinhVien> svTenHoang = danhSachSinhVien.Where(m=>m.TenSinhVien.Contains("Hoàng") ==true).ToList();
            //foreach(var item in svTenHoang)
            //{
            //    danhSachSinhVien.Remove(item);
            //}
            //// Xóa nhiều đối tượng có điện  
            //danhSachSinhVien.RemoveAll(m => m.TenSinhVien.Contains("Hoàng") == true);
            //// Xóa toàn bộ danh sách
            //danhSachSinhVien.Clear();

            // 9. Loại bỏ trùng
            //var ketQua = (from item in danhSachSinhVien
            //              select item.TenSinhVien
            //               ).Distinct();