Hàm trả về giá trị nếu truy vấn có kết quả bằng Null

SQL Server COALESCE() Function - W3Schools


Hashtag:
THÊM CỘT SỐ THỨ TỰ TRONG SQL

SELECT  
  ROW_NUMBER() OVER () AS new_column, 
  quantity 
FROM menu;

Hashtag: