CSS Hiển thị nội dung nhập bằng Textarea có xuống dòng như lúc biên soạn: white-space: pre-line;

Hashtag: