Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming – OOP) là một trong những kỹ thuật lập trình rất quan trọng và sử dụng nhiều hiện nay.

Hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay như Java, PHP, .NET, Ruby, Python… đều hỗ trợ OOP. Vậy lập trình hướng đối tượng là gì? Chúng ta sẽ được tìm hiểu ngay với các bài giảng của AnhPhuongIT ngay thôi.

Bài giảng sẽ gồm các bài sau: 

Bài 1: Cài đặt công cụ Visual Studio,Tạo chương trình hello world

Bài 2: Làm quen với tổ chức thư mục và file

Bài 3: Tìm hiểu về đối tượng trong lập trình  (class)

Bài 4: Khai báo thuộc tính và hàm trong class

Bài 5: Khai báo và sử dụng các đối tượng

Bài 6: Sử dụng danh sách các đối tượng

Bài 7: Làm quen với ngôn ngữ LINQ khi làm việc với danh sách

Bài 8: Truy vấn dữ liệu trong danh danh sách bằng linq

Bài 9: Thêm thư viện cho Project C#

Bài 10: Thực hành