Bài 6: Làm quen với ngôn ngữ LINQ - truy vấn dữ liệu


1. Giới thiệu LINQ

LINQ (Language Integrated Query) - ngôn ngữ truy vấn tích hợp - nó tích hợp cú pháp truy vấn (gần giống các câu lệnh SQL) vào bên trong ngôn ngữ lập trình C#

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

2. Truy vấn bằng linq

 • Truy vấn lấy tất cả danh sách 
 var ketqua = from product in products
      where product.Price == 400
      select product;
 • Truy vấn chọn lọc (where)
 var ketqua = from product in products
      where product.Price == 400 & product.type== 1
      select product;
 • Sắp xếp kết quả (orderby)
var ketqua = from product in products
      where product.Price <= 300
      orderby product.Price descending
      select product;
 • Gộp nhóm kết quả (group)
var ketqua = from product in products
      where product.Price >=400 && product.Price <= 500
      group product by product.Price;
 • Kết nối các nguồn truy vấn (Join)
TH1: Inner join: Cả 2 bảng cùng có dữ liệu kết nối
var ketqua = from product in products
       join brand in brands on product.Brand equals brand.ID
       select new {
         name = product.Name,
         brand = brand.Name,
         price = product.Price
       };

TH2: Left join: Bảng 1 có dữ liệu, bảng 2 không nhất thiết phải có dữ liệu

var ketqua = from product in products
       join brand in brands on product.Brand equals brand.ID into t
       from brand in t.DefaultIfEmpty()
       select new {
         name = product.Name,
         brand = (brand == null) ? "NO-BRAND" : brand.Name,
         price = product.Price
       };

3. Lệnh đếm - Count() 

var ketqua = (from product in products
      where product.Price == 400
      select product).Count();

4. Lệnh  tính tổng - Sum()

var ketqua = (from product in products
      where product.Price == 400
      select product).Sum(m=>m.price);