JS bỏ dấu tiếng việt
------------------------
 function stringToSlug(str) {
            // remove accents
            var from = "àáãảạăằắẳẵặâầấẩẫậèéẻẽẹêềếểễệđùúủũụưừứửữựòóỏõọôồốổỗộơờớởỡợìíỉĩịäëïîöüûñçýỳỹỵỷ",
                to = "aaaaaaaaaaaaaaaaaeeeeeeeeeeeduuuuuuuuuuuoooooooooooooooooiiiiiaeiiouuncyyyyy";
            for (var i = 0, l = from.length; i < l; i++) {
                str = str.replace(RegExp(from[i], "gi"), to[i]);
            }

            str = str.toLowerCase()
                .trim()
                .replace(/[^a-z0-9\-]/g, '-')
                .replace(/-+/g, '-');

            return str;
        }


Hashtag: