Bài 3. Chia khung website


1. Các thẻ dùng để chia khung

- Thẻ DIV : Dùng để làm vùng chứa các nội dung

2. CSS cần thiết

- Width: chiều rộng , thường lấy đơn vị theo %

- Height: Chiều cao của khung

- Float: Thuộc tính cho phép khung được dàn sang bên trái hoặc bên phải. Các khung sẽ được dàn sao cho lấp đầy khung chứa nó (hay màn hình)

  • Lefp: Trôi sang trái
  • Right: Trôi sang phải

- Background: Màu nền của khung

- Text-align: Căn lề nội dung trong khung

  • Left: Căn trái (Mặc định)
  • Center: Căn giữa
  • Right: Căn phải

3. Chia khung theo % kích thước

Chia khung theo % kích thước là mỗi một ô sẽ được đặt kích thước theo % ô chứa nó.

VD: Theo mặc định không có float

Sau khi đặt float: left cho cả 2