Bài 5: Thực hành - Làm menu ngang


1. Xây dựng HTML

<body>
    <ul>
        <li>Trang chủ</li>
         <li>Sản phẩm</li>
        <li>Tin tức</li>
        <li>Giới thiệu</li>
     </ul>
</body>

2. Các CSS cần thiết

  • Dàn các thẻ li theo hàng ngan

ul  li{
     display: inline
}

  • Màu nền, màu chữ cho li

ul  li{ 
    background:red;  
    color:white; 
}

  • Tăng kích thước bằng padding

ul  li{ 
    padding: 15px; 
}

  • Thêm sự kiện khi trỏ chuột: đổi màu nền, đổi hình dạng chuột

ul  li:hover{ 
    background:orange ;  
    cursor:pointer
}